Kontakt:

Terapia Pedagogiczna

Terapia Pedagogiczna

Terapia przeznaczona dla dzieci z trudnościami w uczeniu się.

Zapraszamy dzieci i młodzież która:

  • posiada diagnozę dysleksji,
  • ma  trudności w uczeniu się- czytaniu i pisaniu, liczeniu (dyskalkulia)
  • ma obniżonym poziom sprawności grafomotorycznych (dysgrafia)
  • często popełnia błędy ortograficzne (dysortografia)

Zajęcia trwają 60 minut. Częstotliwość spotkań jest indywidualnie ustalona przez rodzica i specjalistę.

Terapia pedagogiczna odbywa się w Warszawie w siedzibie poradni.

Cennik